Подобряване на производствения капацитет на Kолос ЕООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване

Проект Подобряване на производствения капацитет на Колос ЕООД

Считано от 12.02.2020 г. „Колос” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1451-C01.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на Kолос ЕООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 000 000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 595 000 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 105 000 лeвa.

Проектът на „Колос“ ЕООД е насочен към постигане на следната основна цел – подобряване на производствения капацитет на предприятието с оглед повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал. За реализиране на проекта и основната цел са предвидени инвестиции в ДМА (доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на машини), свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието в град Велико Търново.

Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

  • Подобрена конкурентоспособността и пазарното присъствие на предприятието;
  • Подобрени производствени процеси за производство на бутилки /съдове/ за сгъстен или втечнен газ.
  • Намалени производствени разходи с 10%
  • Подобрено качество на предлаганите продукти;
  • Разширен с 40% капацитет на съществуващия стопански обект на „Колос” ЕООД в гр. Велико Търново;
  • Нарастване на производителността с 28,32%;
  • Изменение на средните генерирани приходи от износ с 48,34%;
  • Вътрешна норма на възвращаемост на проекта 18,61%
  • Нарастване на нетните приходи от продажби с 30,59%.

На 26.08.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет „Доставка и въвеждане в ескплоатация на следните ДМА по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Автоматична линия за разкрой и изрязване на дискови заготовки с изправяне и подаване на ламарината от рулони - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Роботизирана система за заваряване - 1 бр.”, по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.040-1451-C02, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финасиран от Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Документация към проекта: (Кликнете върху линковете по-долу за да изтеглите документите в PDF формат.)