Сертификати

Вижте сертификата в пълен размер Вижте сертификата в пълен размер

В КОЛОС ЕООД е изградена, внедрена и функционира система за управление на качеството отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008, както и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007.

Вижте сертификата в пълен размер Фирмата изпълнява и отговаря на обхватните изисквания за качеството при заваряване чрез стопяване на метални материали, в съответствие с ISO3834-2.

Фирмата притежава следните продуктови сертификати за качество на цяло изделие:

● според изискванията за съответствие на ЕCE-UN – R 67.01 „Одобряване на специфично оборудване на моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система за задвижване”

● съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, Директива 2010/35/ЕС и ADR

● съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди и Директива 90/396/ЕЕС

Всички продуктови сертификати са достъпни през страниците на съответните продукти.