Проект "Подобряване на производствения капацитет" на Колос ЕООД

Проект Подобряване на производствения капацитет на Колос ЕООД

Считано от 20.06.2016 г. „КОЛОС” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0446-C01.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Колос” ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 071 428,57 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 750 000,00 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 637 500,00 лeвa, а на националното съфинансиране - 112 500,00 лeвa.

Проектът на „КОЛОС” ЕООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „КОЛОС” ЕООД в град Велико Търново.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на производствените процеси чрез автоматизиране, повишаване на качеството на съществуващите продукти, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производството; повишаване на производствения капацитет с 20%, в резултат от разширения капацитет на стопанския обект в гр. Велико Търново; ръст в приходите от продажби с 22%; увеличаване на пазарния дял на местно, регионално и национално ниво и на външен пазар; увеличаване на приходите от износ с над 50% и повишаване на дяла на износа в приходите от 24% до 38%; намаляване на количеството на влаганите суровини и себестойността на продукцията с 12%; намаляване на производствения брак със 70% и количеството на отпадъците с 25-30%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта над 15%, нарастване на производителността с над 18%, увеличаване на средните генерирани приходи от износ с над 26 % и увеличаване на ефективността на производствените разходи с над 21%.