Подобряване на производствения капацитет на Колос ЕООД

Проект Подобряване на производствения капацитет на Колос ЕООД

Считано от 20.06.2016 г. „КОЛОС” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0446-C01.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Колос” ЕООД“ се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 071 428,57 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 750 000,00 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 637 500,00 лeвa, а на националното съфинансиране - 112 500,00 лeвa.

Проектът на „КОЛОС” ЕООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „КОЛОС” ЕООД в град Велико Търново.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на производствените процеси чрез автоматизиране, повишаване на качеството на съществуващите продукти, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производството; повишаване на производствения капацитет с 20%, в резултат от разширения капацитет на стопанския обект в гр. Велико Търново; ръст в приходите от продажби с 22%; увеличаване на пазарния дял на местно, регионално и национално ниво и на външен пазар; увеличаване на приходите от износ с над 50% и повишаване на дяла на износа в приходите от 24% до 38%; намаляване на количеството на влаганите суровини и себестойността на продукцията с 12%; намаляване на производствения брак със 70% и количеството на отпадъците с 25-30%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта над 15%, нарастване на производителността с над 18%, увеличаване на средните генерирани приходи от износ с над 26 % и увеличаване на ефективността на производствените разходи с над 21%.

На 21.10.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на Постановление на Министерски Съвет № 160 от 1 юли 2016 г. и съгласно ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0446-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Колос” ЕООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020“.

Документация към проекта (кликнете на линковете по-долу за да изтеглите документите в PDF формат):